ספרים

Zewi, T. (2015). The Samaritan Version of Saadya Gaon's Translation of the Pentateuch. Leiden: Brill

הספר עוסק בנוסח השומרוני של תרגום רס"ג לתורה. תרגום רס"ג (רב סעדיה גאון, 882 – 942) לתורה, שנכתב בערבית יהודית ונמסר במרוצת הדורות הן באותיות עבריות הן באותיות ערביות, היה מוכר גם לשומרונים. פרויקט זה הוקדש להכנת מהדורה ביקורתית של הנוסח השומרוני של תרגום רס"ג לתורה בהתבסס בעיקר על כתב יד לונדון, הספרייה הבריטית OR7562, הכתוב באותיות שומרוניות, ולחקר הנוסח הזה בהשוואה לנוסחים אחרים של תרגום רס"ג לתורה ולתרגומי מקרא שומרוניים אחרים לערבית. המחקר זכה למענק הקרן הלאומית למדע 18/09, לשנים 2010 – 2012.

כתבי-עת

כרמלים: לחקר הלשון העברית ולשונות סמוכות

בהוצאת החוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה בשיתוף מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.

עבודות תזה ודוקטורט

עבודות מ"א

  • גירון גרינבוים, א. (2020). משפטי ייחוד בתרגום רס"ג לתורה. עבודת גמר, החוג ללשון עברית, אוניברסיטת חיפה. בהנחיית: פרופ' תמר צבי
    תקציר: נושא עבודה זו הוא משפטי ייחוד בתרגום רס"ג לתורה (זה הכולל תרגום בלבד, כלומר התרגום הקצר). משפט ייחוד הינו משפט אשר מופיע בתחילתו או בסופו רכיב מבודד, ואחרי רכיב זה או לפניו, בהתאמה, משפט שאחד מאיבריו מוסב אל רכיב זה, רומז לו או חוזר עליו. שתי שאלות המחקר הבסיסיות בעבודה הן: (1) כיצד תרגם רס"ג בתרגומו לתורה משפטי ייחוד מהתורה; (2) האם ישנם בתרגומו של רס"ג לתורה משפטי ייחוד שמתרגמים משפטים מהתורה שאינם משפטי ייחוד. הקורפוס הנבחר לצורך איסוף הדוגמאות הוא עשרת הפרקים הראשונים של כל אחד מחמשת חומשי התורה ותרגומם של פסוקים מתוכם בתרגום רס"ג לתורה בנוסחים הבאים: כתב יד סנט פטרסבורג, כתב יד אוקפורד ומהדורת דירינבורג.
    גישה מקוונת לסגל ולסטודנטים של אוניברסיטת חיפה

עבודות דוקטורט

  • Habib, J. (2021). Accents, Vocalization, and Qere/Ketiv in Medieval Judaeo-Arabic Bible Commentaries. PhD Dissertation. Cambridge University. Supervisor: Prof. Geoffrey Khan (Cambridge  University); co-supervisor: Prof.  Tamar Zewi (University of Haifa)
    * Dr. Joseph Habib was the winner of the Valler Doctoral Fellowship for the Years 2020 – 2021 on behalf of the Department of Jewish History and Bible at the University of Haifa.